MAP
By road: the Moskovskoe Highway, left turn to Fontanka. Railway: the Baltic Railway Station ? 1 km, the Moscow Railway Station ? 7 km.
Pulkovo-I
By bus № 39 up to «Moskovskaya» metro station, on metro up to «Tekhnologichesky Institute» or «Baltiyskaya».
Pulkovo-II (international):
By bus № 13 up to «Moskovskaya» metro station, on metro up to «Tekhnologichesky Institute» or «Baltiyskaya».
City center:
On metro: «Nevsky Prospekt ? Gostiny Dvor» up to «Tekhnologichesky Institute» or «Baltiyskaya».
By Trolleybus № 3 and 8 from Liteiny pr./Vladimirsky pr./Nevsky pr. up to AZIMUT Hotel.
Moscow Rail Terminal ? Moskovsky Vokzal:
On metro: « Vosstaniya Square- Mayakovskaya» up to «Tekhnologichesky Institute» or «Baltiyskaya».
By Trolleybus № 3 and 8 from Liteiny pr./Vladimirsky pr./Nevsky pr. up to AZIMUT Hotel.